+385 43 220 825 lider@lider-bjelovar.hr

UVOĐENJE KONTROLINGA

Proces uvođenja kontrolinga zahtjeva utvrđivanje specifičnosti svakog pojedinog poduzeća.
Dobra implementacija kontrolinga znači i kvalitetno praćenje rezultata poslovanja po segmentima, niže troškove poslovanja, eliminaciju uskih grla, racionalnije korištenje potencijala poduzeća, te donošenje kvalitetnih poslovnih odluka.

Uvođenje kontrolinga uključuje:

• Analizu postojećeg stanja i utvrđivanje kritičnih točaka;
• Uvid u postojeći informacijski i računovodstveni sustav;
• Edukacije kadrova
• Analizu postojećih poslovnih procesa, upravljanje promjenama, te usklađivanje sa zahtjevima kontrolinga;
• Uspostavljenje sustava kontrolinga s izvještavanjem

KONZALTING PRI UVOĐENJU INFORMACIJSKIH SUSTAVA
 • analiza postojećeg stanja
 • definiranje specifičnih potreba
 • prijedlog rješenja za specifične poslovne potrebe
 • organizacija i postavljanje procesa za učinkovito upravljanje

FORENZIKA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

SUDSKA VJEŠTAČENJA

ORGANIZACIJA POSLOVANJA

RAČUNOVODSTVENE USLUGE

Ustroj i vođenje poslovnih knjiga poduzetnika

 • dnevnik glavne knjige
 • glavna knjiga
 • glavna blagajna (kunska i devizna)
 • knjige ulaznih i izlaznih računa

Ustroj i vođenje evidencija:

 • nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine i sitnog inventara
 • materijalno i robno knjigovodstvo (roba u veleprodaji i maloprodaji, materijal, proizvodnja u tijeku, rezervni dijelovi, autogume, itd.)
 • salda konti dobavljača i kupaca
 • analitike plaća radnika i porezne kartice radnika
 • analitika honoraraca i porezne kartice za drugi dohodak
 • nadzorne knjige uvoza i izvoza
 • i sve druge propisane porezne evidencije
 • ustrojavanje praćenja proizvodnje (prema normativima i radnim nalozima)

Ustroje i vođenje svih poslovnih knjiga i evidencija neprofitnih organizacija

 • Obračuni plaća i naknada radnika, uz sastavljanje svih propisanih izvještaja
 • Obračun naknada prijevoza na posao, loko vožnje, putnih naloga , terenskih dodataka, naknada za godišnji odmor i drugih nadoknada troškova radnicima
 • Obračun ugovora o djelu, autorskih honorara i ostalih drugih dohodaka
 • Obračun proizvodnje kod proizvodnih poduzeća
 • Obračun PDV-a
 • Obračun amortizacije
 • Sastavljanje statističkih izvještaja
 • Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja
 • Sastavljanje dodatnih izvještaja na zahtjev klijenta

 

Porezno savjetovanje i izrade poreznih prijava

 • Savjetovanje u svezi poreznih propisa kako bi se iskoristile sve porezne povlastice i formirala porezna obveza u skladu sa postojećim poreznim propisima
 • Pravodobno informiranje klijenta o promjenama koje se odnose na specifičnosti njegova poslovanja
 • Priprema i izrada propisanih poreznih evidencija, obračuna, temeljnih financijskih izvješća i godišnjih poreznih prijava

 

IZRADA POSLOVNIH PLANOVA I INVESTICIJSKIH STUDIJA

Spoznaja ukupnosti potencijala poduzeća

 • Analiza financijske situacije
 • Dijagnoza stanja i performansi operativnog poslovanja
 • Analiza kreditne sposobnosti
 • Spoznaja modela optimalnog strukturiranja kapitala i imovine po kriteriju rentabilnosti i sigurnosti
 • Financijsko planiranje i prognoziranje

Dijagnoza i izlučivanje  relevantnih upravljačkih problema postojećeg stanja te omogućavanje:

 • Izbor efektne strategije za očuvanje i jačanje sposobnosti razvoja
 • Postavljanje operativnih zadataka sukladnih strategiji i njihovo efikasno izvršavanje

Stvaranje podloge za efektno strategijsko i efikasno upravljanje

 • Utvrđivanje izvora i pravila pripreme empirijskog materijala kako analitičkih podloga
 • Postavljanje sustava praćenja ostvarivanja strategijskih ciljeva i operativnog izvršavanja planskih zadataka
 • Uvođenje sustava  predlaganja izbora korektivnih mjera  menadžmentu
 • Predlaganje  metodologije analize te pravila predstavljanja rezultata analize

Koncepcija planiranja investicijskih projekata

 • Pitanje makroekonomskog razvoja
 • Razvoj poduzetničkog poduhvata
 • Proces investiranja

Priprema investicijskog projekta

 • Analiza tržišta
 • Tehnološko-tehnička analiza
 • Analiza lokacije
 • Ekonomsko-financijska analiza

Ocjena investicijskih projekata

 • Statična ocjena
 • Dinamička ocjena
 • Ocjena u uvjetima rizika i neizvjesnosti
IZRADA PLANOVA RESTRUKTURIRANJA U PREDSTEČAJNIM NAGODBAMA

Restrukturiranje poduzeća je proces promjena strukture radi postizanja optimalne strukture poduzeća, a to je ona koja omogućuje maksimalnu učinkovitost, odnosno omogućuje maksimiziranje imovine vlasnika.

Početak procesa započinje utvrđivanjem identiteta, misije i ciljeva poduzeća koji ovise o vlasnicima poduzeća. Nakon definiranja identiteta, misije i ciljeva poduzeća potrebno je definirati elemente strategije koji označavaju:

 • Strategiju poduzeća
 • Operativne politike poduzeća
 • Strukturu poduzeća

Temeljni cilj:

 • maksimiziranje imovine vlasnika
 • maksimiziranje vrijednosti poduzeća

Sadržaj restrukturiranja:

 • Promjene u strategiji poslovanja i razvoja
 • Promjene u nastupu na prodajnom tržištu
 • Promjene proizvodnog programa
 • Promjene organizacijske strukture
 • Promjene u broju i kvalifikacijskoj strukturi zaposlenih
 • Promjene u financijskoj strukturi poduzeća